Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Пропозиції до проекту «Цільової програми зі сприяння розвитку громсуспільства» (блог)

Пропозиції до проекту «Цільової програми зі сприяння розвитку громсуспільства» (блог)

Ряд громадських організацій області виступили зі спільними пропозиціями до проекту «Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013–2015 роки»

Резюме


Проект Програми в нинішньому вигляді не враховує стратегічні пріоритети та завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, визначені Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 2122012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації», а також потребам і можливостям громадського сектору Донецької області. Тому громадські організації, що подають ці Пропозиції, наполягають на докорінній переробці проекту Програми.

Аналіз проекту Програми

Проект Програми не враховує наступні пріоритети та завдання державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства, сформульовані у Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

встановлення відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів влади;
забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у реалізації регіональної політики;
посилення впливу інститутів громадянського суспільства на процес прийняття управлінських рішень та шляхи їх реалізації;
сприяння громадському контролю за діяльністю органів влади;
сприяння проведенню громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи діяльності органів влади та їх нормативних актів.

Крім того, навіть зазначені в проекті Програми пріоритети державної політики реалізуються через невідповідні їм заходи (Додаток № 1) — етнонаціональні свята, ветеранські й козацькі заходи, встановлення меморіальних плит, вшанування історичних дат, соціологічні та фокус-групові опитування, промисловий та «зелений» туризм, спортивні заходи тощо. Вказані в проекті Програми заходи дублюють заходи відповідних структурних підрозділів Донецької ОДА та регулярну діяльність з окремих тем та напрямків (наприклад Конкурс проектів відродження, збереження та розвитку національних культур), що має опосередковане відношення до розвитку ГС.

Відсутність як основного механізму реалізації Програми прозорих конкурсних механізмів залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення нагальних проблем громад, формування порядку денного регіональної політики, розподілу бюджетних коштів прямо суперечить п. 3 Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації, затвердженої Указом Президента України № 2122012 від 24.03.2012 р.;

п. 1 п.п. 2, п.п. 3 Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні затвердженого Указом Президента України № 3422012 від 25.07.2013 р.;

Постанові Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка».

Натомість, закладений в проекті Програми механізм реалізації прямого фінансування заходів має потужний корупціогенний характер, дискредитує саму ідею програми та відчужує більшість громадських організацій області від бажання брати участь в її реалізації.

Потреби і можливості громадського сектору області


Одна з найбільш вагомих потреб в розвитку Донеччини — це покращення клімату для розвитку громадянського суспільства, шляхом створення в області сприятливих умов та позитивного іміджу громадських організацій. Наразі окремі представники влади, у тому числі посадові особи облдержадміністрації, цілеспрямовано створюють недержавним організаціям негативний імідж, в той час як переважна більшість громадських організацій долучають до своєї діяльності небайдужих до проблем в суспільстві людей, які, на додаток до основної роботи, добровольцями працюють на користь інших.

В області дотепер відсутнє сприятливе середовище для розвитку інститутів громадянського суспільства, не проводяться ярмарки проектів громадських організацій, не реалізується механізм соціального замовлення, завдяки якому в розвинутих країнах НУО стають повноцінними партнерами місцевих громад у вирішенні суспільних проблем, при цьому найбільш ефективно, прозоро і підзвітно використовуючи ресурси цих громад.

Водночас, громадські організації Донеччини мають значний потенціал для соціальних інновацій, реалізація якого можлива завдяки їх залученню на партнерських засадах до розробки, прийняття та реалізації в області Програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства. Запровадження прозорих правил та принципів партнерства дасть можливість громадським організаціям та іншим представникам громадянського суспільства відчути «спільну відповідальність», за виконання Програми, долучити до її реалізації значні людські, експертні ресурси, позабюджетні кошти, забезпечити сталий розвиток та активізувати громаду для досягнення довгострокових цілей Програми після завершення її фінансування.

Загальні висновки та рекомендації

Впровадження прозорих та відкритих механізмів розподілу бюджетних коштів дозволить ефективно використовувати існуючі ресурси для досягнення мети та вирішення завдань, які визначені в Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. В довгостроковій перспективі це дасть можливість підвищити рівень довіри з боку громади до місцевої влади та інститутів громадянського суспільства, підвищити та зміцнити репутацію учасників процесу та збільшити соціальний капітал громади області.

У зв’язку з чим, рекомендуємо

1. Відмовитися від запропонованих заходів згідно Додатку № 1 проекту Обласної цільової програми зі сприяння розвитку громадянського суспільства Донецької області на 2013–2015 роки з огляду на те, що вони суперечать пріоритетним напрямкам Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочерговим заходам щодо її реалізації (п. 2) затвердженої Указом Президента України № 212-2012 від 24.03.2012 р. Відсутність конкурсного механізму для визначення виконавців проектів Програми відкриває можливості для всіляких зловживань та лобіювання інтересів конкретних організацій, а також зменшує ефективність використання бюджетних коштів, перешкоджає об’єднанню ресурсів і виникненню синергії у взаємодії між різними секторами суспільства заради досягнення спільної мети.

2. Визначити наступні завдання Програми, що будуть сприяти досягненню її мети, відповідно до Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, та потреб громадянського суспільства на обласному рівні

Розвиток та підтримка правової обізнаності інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення та представників територіальних громад.

Розвиток та підтримка ефективних форм участі інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення та представників територіальних громад у формуванні порядку денного регіональної політики, а також у їх реалізації.

Розвиток спроможності інститутів громадянського суспільства (інституційної, експертної, інформаційно-комунікаційної тощо), покращення їх рівного доступу до ресурсів громад з метою участі у вирішенні суспільних проблем.

Створення недискримінаційного середовища, забезпечення рівних прав та можливостей для інституцій громадянського суспільства, незалежно від організаційно-правових форм, спрямованості, тощо.

Сприяння проведенню громадської експертизи та громадської антикорупційної експертизи діяльності органів влади та їх нормативних актів.

3. На підставі зазначених напрямків діяльності Програми розробити новий Додаток 1 «Заходи» до проекту програми. Заходи Програми повинні бути сформульовані за проектним принципом, таким чином, щоб зацікавлені громадські організації в межах відкритого конкурсу мали можливість запропонувати свої варіанти їх реалізації.

4. Внести до проекту Програми розділ, що описує конкурсний механізм розподілу коштів на її реалізацію, через організацію та проведення відкритих конкурсів проектів, відповідно до вимог Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

5. Вилучити з Розділу V «Результативні показники виконання» Програми наступні пункти 12, 13, 14, 15, 16, які не відповідають п. 7 «Очікувані результати» Стратегії розвитку державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації, затвердженої Указом Президента України № 2122012 від 24.03.2012 р.

Названі пропозиції засвідчують необхідність докорінної переробки проекту Програми, та проведення її додаткового громадського обговорення. Вважаємо, що активна позиція Донецької обласної ради, її депутатського корпусу на підтримку цієї вимоги громадськості дозволить подолати протиріччя у взаємовідносинах між владою та громадськістю, що вже з’явились в процесі розробки чинного проекту Програми.

З метою підвищення якості проекту Програми, пропонуємо створити відповідну Робочу групу при Донецькій обласній раді. Завданням цієї групи, до складу якої мають увійти представники громадськості, депутатського корпусу, посадові особи обласної ради, стане врахування пропозицій громадськості регіону та оперативне завершення роботи над проектом Програми.

Розробники

Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «Діалог», Донецька міська громадська організація «Альянс», Донецька обласна громадська організація «Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу», Донецька міська громадська організація «Агенція розвитку місцевого самоврядування», Донецька обласна організація Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України», Донецька обласна громадська організація «Центр політологічних досліджень»

Джерело: http://sovet.donbass.com/?lang=ru&sec=03.08.04&iface=Public&cmd=shownews&args=id:2811 

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:00
Житель Донецка получил ранение в результате взрыва
18:42
«ДНР» перевела вузы на дистанционное обучение
18:13
В Донецке снова задержали критика Пушилина Манекина
17:14
В Луганске «ЛНР» арестовала опального боевика
17:10
«ЛНР» запретила групповые поездки учащихся из-за COVID-19
15:10
«ЛНР» разрешила ездить через КПВВ «Станица Луганская» только раз в месяц
12:34
«ЛНР» показала установку модулей на КПВВ у Счастья и Золотого
11:23
«ЛНР» фиксирует две смерти от коронавируса второй день подряд
10:32
В ОРДО за сутки — 2 смерти и 65 новых случаев COVID-19
20:58
«ДНР» отложила введение штрафов за отсутствие ОСАГО до 1 декабря
20:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
18:08
«ДНР» будет брать отпечатки пальцев у получателей «паспортов»
11:42
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 25 сентября на въезд и выезд
09:36
«ЛНР» зарегистрировала две смерти и 22 новых инфицированных коронавирусом
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
23:00
Житель Донецка получил ранение в результате взрыва
21:28
Под Чугуевом на Харьковщине разбился самолет с курсантами. Есть жертвы
20:28
Денисова: На оккупированном Донбассе незаконно удерживается 235 украинцев
19:59
Глава европейской дипломатии сказал Зеленскому, что «ЕС — не банкомат»
19:13
Украина намерена ввести санкции за религиозные преследования РФ в Крыму и на Донбассе
18:42
«ДНР» перевела вузы на дистанционное обучение
18:13
В Донецке снова задержали критика Пушилина Манекина
17:40
На Луганщине антирекорд по количеству новых случаев COVID-19: 53 за сутки
17:19
Красный крест отправил более 170 тонн «гуманитарки» в оккупированный Донецк
17:14
В Луганске «ЛНР» арестовала опального боевика
17:10
«ЛНР» запретила групповые поездки учащихся из-за COVID-19
16:27
Суд заочно осудил «депутата ДНР» на 8 лет тюрьмы
15:33
МИД: Россию пригласят в платформу по деоккупации Крыма
15:10
«ЛНР» разрешила ездить через КПВВ «Станица Луганская» только раз в месяц